หลักสูตรสัมภาษณ์นักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา ในเดือนมีนาคม 2565 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้ารับการสัมภาษณ์กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง