เลือกตั้งประธานรุ่นนักศึกษา รหัส65

    เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานรุ่นรหัส 65 โดยการเสนอชื่อและให้ผู้รับการเสนอชื่อกล่าวแนะนำตนเอง จากนั้น นักศึกษาลงคะแนนเลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์ Line Application ซึ่งนางสาวอัณธิฌา เพียรมนูพิพัฒน์ ได้รับเลือกเป็นประธานรุ่นนักศึกษารหัส 65  นายคริษฐ์ ทองใบและนางสาวสายมิ้น งัวยา เป็นรองประธาน นางสาวธนลักษณ์ แสงเขียวงาม เป็นเลขานุการ

bba65 innobiz

October 12, 2022

นักศึกษาเยี่ยมชมร้าน McDonalds

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมร้าน McDonalds ของบริษัท แมคไทย จำกัด สาขา Market Place ดุสิตโดยนักศึกษาได้เข้าชมเบื้องหลังการปฏิบัติงาน ทำให้ได้เรียนรู้การบริหารจัดการร้านอาหารแแบบฟาสต์ฟู๊ดและ การทำ Work Shop DIY นักศึกษาสามารถทำเบอร์เกอร์ด้วยตนเอง

bba65 innobiz

September 28, 2022

หลักสูตรสัมภาษณ์นักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา ในเดือนมีนาคม 2565 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้ารับการสัมภาษณ์กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง

bba65 innobiz

March 31, 2022

กิจกรรม “เปิดโลก Business กับ InnoBiz SDU”

เปิดตัวหลักสูตรใหม่อย่างเป็นทางการ กับ กิจกรรม “เปิดโลก Business กับ InnoBiz SDU” ที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. และ 14•00 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application เพื่อเป็นการแนะนำ 5 แขนงวิชา ได้แก่ นวัตกรรมการตลาดเชิงสร้างสรรค์และการออกแบบการสื่อสาร นวัตกรรมความเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมการเงินการลงทุนและการวิเคราะห์ข้อมูล นวัตกรรมธุรกิจบริการโลจิสติกส์ นวัตกรรมเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลและการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Cryptocurrency for Gen Z ยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจาก คุณสกลกรย์ สระกวี ประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Bitkub Online จำกัด รวมทั้งการตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการสมัครรอบ Quota และ Admission ให้กับ ผู้บริหารโรงเรียน […]

bba65 innobiz

March 17, 2022