Home

Poster 4-2566 1200x600.2
Poster 2-1200x600
previous arrow
next arrow

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เห็นความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและทิศทางนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ ในศาสตร์บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านการตลาด การเงินการลงทุน การบริการโลจิสติกส์ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ มีมนุษย์สัมพันธ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ถึงพร้อมซึ่งคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีความเป็นมืออาชีพในงานที่ทำ

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เลือกตั้งประธานรุ่นนักศึกษา รหัส65

    เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานรุ่นรหัส 65 โดยการเสนอชื่อและให้ผู้รับการเสนอชื่อกล่าวแนะนำตนเอง จากนั้น นักศึกษาลงคะแนนเลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์ Line Application ซึ่งนางสาวอัณธิฌา เพียรมนูพิพัฒน์ ได้รับเลือกเป็นประธานรุ่นนักศึกษารหัส 65  นายคริษฐ์ ทองใบและนางสาวสายมิ้น งัวยา เป็นรองประธาน นางสาวธนลักษณ์ แสงเขียวงาม เป็นเลขานุการ

bba65 innobiz

October 12, 2022

นักศึกษาเยี่ยมชมร้าน McDonalds

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมร้าน McDonalds ของบริษัท แมคไทย จำกัด สาขา Market Place ดุสิตโดยนักศึกษาได้เข้าชมเบื้องหลังการปฏิบัติงาน ทำให้ได้เรียนรู้การบริหารจัดการร้านอาหารแแบบฟาสต์ฟู๊ดและ การทำ Work Shop DIY นักศึกษาสามารถทำเบอร์เกอร์ด้วยตนเอง

bba65 innobiz

September 28, 2022

หลักสูตรสัมภาษณ์นักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา ในเดือนมีนาคม 2565 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้ารับการสัมภาษณ์กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง

bba65 innobiz

March 31, 2022