ข่าว/กิจกรรม

 • เลือกตั้งประธานรุ่นนักศึกษา รหัส65
      เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานรุ่นรหัส 65 โดยการเสนอชื่อและให้ผู้รับการเสนอชื่อกล่าวแนะนำตนเอง จากนั้น นักศึกษาลงคะแนนเลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์ Line Application ซึ่งนางสาวอัณธิฌา เพียรมนูพิพัฒน์ ได้รับเลือกเป็นประธานรุ่นนักศึกษารหัส 65  นายคริษฐ์ ทองใบและนางสาวสายมิ้น งัวยา เป็นรองประธาน นางสาวธนลักษณ์ […]
 • นักศึกษาเยี่ยมชมร้าน McDonalds
  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมร้าน McDonalds ของบริษัท แมคไทย จำกัด สาขา Market Place ดุสิตโดยนักศึกษาได้เข้าชมเบื้องหลังการปฏิบัติงาน ทำให้ได้เรียนรู้การบริหารจัดการร้านอาหารแแบบฟาสต์ฟู๊ดและ การทำ Work Shop DIY นักศึกษาสามารถทำเบอร์เกอร์ด้วยตนเอง
 • หลักสูตรสัมภาษณ์นักเรียน ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบโควตา ในเดือนมีนาคม 2565 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้ารับการสัมภาษณ์กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง
 • กิจกรรม “เปิดโลก Business กับ InnoBiz SDU”
  เปิดตัวหลักสูตรใหม่อย่างเป็นทางการ กับ กิจกรรม “เปิดโลก Business กับ InnoBiz SDU” ที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 11.30 น. และ 14•00 – 15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application […]