เลือกตั้งประธานรุ่นนักศึกษา รหัส65

    เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานรุ่นรหัส 65 โดยการเสนอชื่อและให้ผู้รับการเสนอชื่อกล่าวแนะนำตนเอง จากนั้น นักศึกษาลงคะแนนเลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์ Line Application ซึ่งนางสาวอัณธิฌา เพียรมนูพิพัฒน์ ได้รับเลือกเป็นประธานรุ่นนักศึกษารหัส 65  นายคริษฐ์ ทองใบและนางสาวสายมิ้น งัวยา เป็นรองประธาน นางสาวธนลักษณ์ แสงเขียวงาม เป็นเลขานุการ